Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2014

Każdy gra główną rolę w swoim życiu
Reposted frompastelina pastelina viapiglet piglet
7093 7d67
Reposted fromlavendowy lavendowy viapiglet piglet
1336 334d
Reposted fromanananana anananana viasummerwine summerwine
7184 aaf1
Formal Smokeout 
6331 f792 500
1731 1a8d
1936 2d55
Reposted fromflesz flesz vianewworldmap newworldmap
3002 ff3c
-Co byś zrobiła gdybym dzisiaj umarł?
-Umarłabym jutro.
— Zabiłem moją matkę/J'ai tué ma mère
Reposted frompiglet piglet vialostyy lostyy
Całowałbym cię bez końca.
— Wyspiański - Wesele
Reposted fromperseweracje perseweracje vialostyy lostyy
7860 3723
Reposted fromcannellle cannellle vialostyy lostyy
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, 
kto cię kocha, szanuje i jest z ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt vialostyy lostyy
9555 fe06
Reposted fromnutt nutt vialostyy lostyy
Przy herbacie ludzie się poznają. Przy winie kochają, zaś przy kawie rozstają. Uważaj co pijesz.
Reposted fromlabellavita labellavita vialostyy lostyy
4413 c2a5
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vialostyy lostyy
4730 aced
Reposted fromIriss Iriss vialostyy lostyy
Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz. 
— Myslovitz
Reposted fromcrystaliseed crystaliseed vialostyy lostyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl